فاذا عزمت فتوکل ولی اللہ

“En wanneer gij vastbesloten zijt, leg dan uw vertrouwen in Allah.” (Surah Al-Imraan 160)

Vastberadenheid, inzet en doorzettingsvermogen zijn de basiseigenschappen om op het rechte pad te blijven. Dit zijn de eigenschappen die een mens op een geestelijk niveau brengen waarop geen verleiding of angst hem van het rechte pad kan doen afdwalen. Inzet betekent ergens een intentie toe hebben en doorzettingsvermogen betekent standvastig zijn in een situatie waarin obstakels in de weg liggen en vanuit alle richtingen bergen van problemen komen opdoemen. In de persoonlijkheid van het perfecte voorbeeld, namelijk dat van de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)[1], hebben alle eigenschappen hun perfectie bereikt. Zijn metgezellen en de Kaliefen in het bijzonder hebben deze eigenschappen overgenomen. De Heilige Profeetvzmh heeft in dit kader gezegd dat zijn Kaliefen de volgelingen van alle andere profeten zijn voorbijgestreefd en dit is een voortreffelijk voorbeeld van de Goddelijke kracht achter de Heilige Profeetvzmh.

Als wij de levensbeschrijvingen van de Kaliefen bestuderen, zien wij dat hun levens vol stonden van voorbeeldige eigenschappen. Het niveau van de eigenschappen van Hazrat Abu Bakr (moge God tevreden zijn met hem)[2] kan geschat worden op het moment dat de Heilige Profeetvzmh was overleden. De Heilige Profeetvzmh had enkele dagen daarvoor een leger voorbereid voor de strijd tegen het Romeinse Rijk. Hazrat Usama Bin Zaidra werd aangesteld als commandant van dit leger. Nog voordat dit leger vertrok, overleed de Heilige Profeetvzmh en behalve in Mekka, Medina en Taif, verspreidde er tegenstand in heel Arabië. De belangrijke metgezellen van de Heilige Profeetvzmh besloten onderling dat het niet wenselijk was om Usama’sra leger nog steeds te sturen omdat heel Arabië felle tegenstand bood. Bovendien was de Christelijke heerschappij sterk. Dit zou ertoe resulteren dat de Islamitische staat vernietigd zou worden en enkel de kinderen en ouderen zouden overblijven in Medina. Ook zou de bescherming van de Moslimvrouwen op deze manier onmogelijk worden gemaakt. Deze metgezellen verzochten Hazrat Abu Bakrra dit leger te stoppen en in eerste instantie de tegenstand tegen te houden, aangezien anders het gevaar werd gelopen dat de tegenstanders Medina zouden binnenvallen en de welvaart, bezittingen en eer van de moslims zouden beschadigen.

Toen Hazrat Abu Bakrra dit hoorde, antwoorde hij vervolgens: “Moet de zoon van Abu Qahafa het laatste plan van de Heilige Profeetvzmh annuleren als eerste beslissing van de Kalief?”. Ook al dringen de ongelovigen Medina binnen en slingeren honden Moslimvrouwen door Medina, dan nog zal ik dit leger, dat door de Heilige Profeetvzmh is voorbereid, verzenden.  Dit leger zal zeker op stap gaan. (bron: “Hazrat Abu bakr Sidiquera”)

Ook in het karakter van de tweede Kalief van de Heilige Profeetvzmh, Hazrat Umarra zijn deze uitzonderlijke eigenschappen, namelijk inzet, vastberadenheid en doorzettingsvermogen, zichtbaar. Ontelbare overwinningen zijn geboekt in zijn periode van Kalifaat, leidend tot een unieke uitbreiding van het Islamitische rijk.

Het tijdperk van Hazrat Usmanra was niet vrij van tegenstanders en boosdoeners. De tegenstanders probeerden alles om Hazrat Usmanra van de troon van Kalifaat af te zetten, maar andermaal liet de vastberadenheid van Hazrat Usmanra zich zien. Hij negeerde alle tegenstand en vertrouwde op God door aan te geven dat het kleed dat God hem had gegund nooit uit zichzelf zal verwijderen. Hij benadrukte verder dat hij de Moslimgemeenschap nooit zal verlaten.

Hij bleef de tegenstanders uitleggen om hun slechte uitingen te laten stoppen, echter spijtig genoeg had de begeerte voor de troon van Kalifaat en rijkdom hen verblind. Ook in deze situaties werd de vastberadenheid van Kalifaat uiterst nadrukkelijk gemanifesteerd, aangezien hij de tegenstanders bleef negeren. De tegenstanders waren dusdanig verblind dat zij Hazrat Usmanra doodden.

Na het overlijden van Hazrat Usmanra, was zijn opvolger de persoon door wie Khaibar was veroverd en die als bijnaam Assadullah (de leeuw van God) kreeg naast de naam Hazrat Alira. Als we een kijk nemen in de jeugd van Hazrat Alira zien we dat hij vanaf zijn jeugdjaren al deze unieke eigenschappen van inzet en doorzettingsvermogen bezat. Het bestaan van deze eigenschappen in Hazrat Alira kan duidelijker gemaakt worden door een gebeurtenis die hij in zijn jeugd meemaakte. Het moment dat de Heilige Profeetvzmh het bevel kreeg van God om zijn familie en nabije medegenoten tot de Islam uit te nodigen, riep hij iedereen samen en predikte hij aan hen de boodschap van Islam. Niemand was geïnteresseerd in zijn toespraak behalve Hazrat Alira. Terwijl iedereen de Heilige Profeetvzmh negeerde, klonk een stem van een jongen als volgt: “Ik weet dat ik de jongste van allen ben en dat mijn ogen pijn doen en dat mijn benen niet sterk genoeg zijn. Toch zal ik u bijstaan en uw helper zijn.” Hierop antwoordde de Heilige Profeetvzmh: “Ali,jij bent mijn broer en mijn erfgenaam.” De geschiedenis staat vol met feiten die aantonen dat Hazrat Alira op een wonderbaarlike wijze met inzet en vastberadenheid zijn eed tot het laatste moment van zijn leven vervulde.

Naast het verdriet bij het overlijden van de Beloofde Messiasas waren de zorgen over de toekomst normaal. Anderzijds waren de tegenstanders verheugd omdat zij veronderstelden dat dit het einde van de gemeenschap zou markeren. In deze situatie nam Hazrat Maulvi Nooruddin Sahibra met vol vertrouwen in God de leiding van de gemeenschap in zijn handen en leidde de gemeenschap verder.

Maar spijtig genoeg boden alle tegenstanders vanaf het begin al tegenstand. Hij was echter vastberaden over de eed die hij had afgelegd en hij zei: “Het gewaad dat God mij heeft gegund zal ik nooit overwegen te verwijderen ook al gaat de gehele wereld en ook u tegen mij in, nog zal ik enige rekening houden met uw gedachten.”

De Tweede Kalief van de Ahmadiyya Moslim Djamaat vervulde zijn belofte met inzet en doorzettingsvermogen waarvan geen voorbeeld kan worden teruggevonden. In de 52-jarige periode van zijn Kalifaat zijn zeer veel Goddelijke openbaringen vervuld. De gemeenschap is op een magnifieke manier vooruitgegaan waarvan de tegenstanders ook moeten toegeven dat het niet geëvenaard kan worden. Men moet hierbij ook toegeven dat de leider van de Ahmadiyya Moslim gemeenschap unieke eigenschappen bezat. Of het nu interne tegenstand is of tegenstand van de boosdoeners, tegenstand van de Ihrar of tegenstand van politieke partijen, altijd heeft hij zijn vastberadenheid behouden en zich niet tegen zijn geloof gekeerd.

Ten tijde van de Tweede Kalief (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), verkondigde de Ihrar gemeenschap dat zij Qadian zouden vernietigen. Ze hadden alle mogelijke maatregelen genomen om de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te vernietigen maar geen enkele maatregel slaagde. Gezien hun inspanningen verkondigde de Tweede Kalief: “U spreekt over het vernietigen van Qadian, maar ik zie de aarde onder uw voeten wegglippen” en kondigde het programma van Tehrike Jadid aan. In de Heilige Koran staat verklaard dat God en zijn boodschapper zullen overwinnen. Dit vers toonde nogmaals haar waarachtigheid, toen de Ihrar-gemeenschap met al haar maatregelen niets bereikte en de stem met de boodschap van God alle hoeken van de aarde bereikte.

Vervolgens startte het tijdperk van de Derde Kalief van de Beloofde Messiasas. Dan zien we dat de Derde Kalief zijn reis op deze weg vervolgde. Zoals men uit de gezegdes van de Heilige Profeetvzmh kan concluderen, kan iemands vrouw de beste getuigenis van iemands geloof geven, zoals Hazrat Khadija (moge God tevreden zijn met haar) had gedaan. De echtgenote van de Derde Kalief beschrijft vervolgens:

“Het tijdperk van 1974 zal door toekomstige auteurs met belang worden bekeken. De Derde Kalief heeft het schip van de gemeenschap met zo’n weldadigheid bestuurd dat dit gebeuren voor eeuwig zal worden onthouden en met trots zal worden bekeken. Het zal voor een lange periode als voorbeeld zijn voor de mensen. Onbevreesdheid, moed, kracht, vastberadenheid, intellect, vriendschap van Allah en een onvoorstelbaar geloof.” (Bron: “Hazrat Mirza Nasir Ahmad RH”)

Vastberadenheid en verwantschap met Allah zijn eigenschappen van elke aanbidder. Eén van de prominente figuren die een ware aanbidder van God was, is de vierde opvolger van de Beloofde Messiasas. Toen een Farao de Mozes van die tijd wilde vernietigen en allerlei maatregelen werden getroffen om deze keten op de één of andere manier te vernietigen. Maar God, die eerder Mozesas had gered, leefde nog steeds en was zich bewust van de omstandigheden van zijn dienaar. Dus deze krachtige en machtige God gaf dit grote nieuws door de mond van zijn edele dienaar:

“Onthoud dat de Ahmadiyya Gemeenschap een God heeft, die de God der hemelen en aarde is. Maar laat duidelijk zijn dat jij geen God hebt. Ik zweer in Gods naam dat wanneer onze God ons ter hulp schiet, zal niemand jou kunnen helpen. Wanneer Gods kracht in werking zal komen dan zal het jou vernietigen en jouw naam zal altijd met vernedering worden herdacht.” (Bron:Vrijdagpreek 24 december 1984)

Toen deze tegenstander het toppunt van zijn extremistische gedrag bereikte en de boosdoeners meer kwaad veroorzaakten, verwekte dit de Toorn van God. De tegenstander werd op zulke wijze vernietigd dat noch de hemelen hem accepteerde noch de aarde en op de dag van vandaag  word hij met vernedering onthouden en zo zal hij voor eeuwig met schande worden onthouden.

De eigenschap van vastberadenheid houdt niet op maar zet zich voort bij het verlaten van een Kalief bij de komst van een andere Kalief. Op 26 september 2015 kreeg de vijfde opvolger van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap het nieuws dat er brand was uitgebroken in “Bait-ul- Futuh” en er werd een voorstel gedaan dat in plaats van een live Rahe Huda-uitzending een eerdere uitzending zou worden herhaald. Hierop antwoordde de vijfde Khalief dat door zulke gebeurtenissen, de werken van Goddelijke gemeenschappen niet stoppen. Deze woorden weerspiegelen de vers van de Koran:

إِنَّ الَّذينَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ المَلائِكَةُ أَلّا تَخافوا وَلا تَحزَنوا

(Surah Fusillat vers 31)

 

Onze Kalief heeft ook een groot verlangen over ons die hij in één van zijn preken heeft geuit ter gelegenheid van de convocatie van Jamia Ahmadiyya VK die hij als volgt beschrijft:

“In plaats van u te richten tot de wereldlijke zaken, zou u zich moeten hechten aan de belofte die u heeft gemaakt met God, dat u de boodschap van de Beloofde Messiasas tot alle hoeken van de aarde zal verspreiden en dat u door uw morele eigenschappen, werken zal verrichten die de morele eigenschappen van anderen zullen verbeteren”. (Bron:ter gelegenheid van de convocatie van Jamia Ahmadiyya VK,13 december2014)

Naar het einde toe gaand wil ik een citaat van de Beloofde Messiasas vermelden waarin hij de vastberadenheid van Kalifaat beschrijft. De Beloofde Messiasas zegt:

“Hazrat Aisha heeft gezegd dat toen mijn vader als Khalief van de profeet van Allahsa werd aangesteld was er wanorde, ontstond er opstand door de Arabische stammen en er verschenen valse profeten. Dit creëerde zoveel problemen en verdriet in het hart dat als dit verdriet op een berg zou worden losgelaten deze berg zou wegvagen. Maar het is de wet van God dat wanneer een Khalief van een profeet van God wordt aangesteld na het overlijden (van de profeet) dan wordt de geest van dapperheid, moed, vastberadenheid, inzicht en een stevig hart in hem ingeblazen. Zoals ook in het boek van Jozua hoofdstuk 1 vers 6 staat beschreven; God gebood Jozua: Wees sterk en vastberaden; oftewel Mozesas is overleden en nu moet u sterk zijn. Dezelfde gebod werd in de vorm van voorbestemming en niet in de vorm van wetgeving geopenbaard op het hart van Hazrat Abu Bakrra.[3]

Moge God ons ook het evenbeeld maken van het vers: “En wanneer gij vastbesloten zijt, leg dan uw vertrouwen in Allah”. (Surah Al-Imraan 160)

 

[1] Hierna wordt dit afgekort met vzmh

[2] Hierna afgekort met ra

[3] Ruhani Khazain Vol. 17, blz 186.

Leave A Comment