Mohammed vzmh, de profeet van Allah was een verheven voorbeeld voor het mensdom. Hij had een opvallend karakter en heel zijn leven is zeer opmerkelijk. Allah, de Almachtige vertelt in Heilige Koran:

وَمَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۰۸﴾

“En Wij hebben u (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gezonden”.(21:108)

 

Als we even terugblikken naar het leven van de Heilige Profeetvzmh, kunnen we zeggen dat hij geen gemakkelijke jeugd heeft gehad. Hij werd in 570 geboren in Mekka. Zijn vader Hazrat Abdullah stierf een aantal weken voor zijn geboorte en zijn moeder Hazrat Amina stierf toen hij zes jaar was. Vervolgens werd hij opgevoed door zijn grootvader Hazrat Abdul Mutalib , deze overleed toen hij acht jaar was. Na het overleiden van zijn grootvader kwam Heilige Profeet Mohammedvzmh bij zijn oom Hazrat Abu Talib terecht. Hazrat Abu Talib was een handelaar en nam Hielige profeet Mohammedvzmh al snel met zich mee op reis.

 

Hazrat Mohammedvzmh werd net als zijn oom een handelaar en had een goede reputatie in Mekka. Hij stond bekend als ‘al-Amin’, de betrouwbare, de eerlijke. De Profeetvzmh had het beste karakter van alle mensen. Vanaf zijn jeugd tot aan het laatste moment van zijn leven sierde hij zich met nobele karaktereigenschappen. Hij was een toonbeeld van betrouwbaarheid en waarachtigheid. Zijn Heer had hem op de beste wijze opgevoed. Hij was de meest intelligente, de meest verdraagzame, de sterkste, de dapperste, de meest waarheidsgetrouwe, de meest barmhartige en de eedelste van alle mensen. Zowel vrienden als vijanden getuigden hiervan.

 

Allah de almachtige prees hem in de Heilige Koran en zei: ‘Zeker, jij (o Mohammed) bezit inderdaad een hoogstaand karakter.’ (Koran 68:5)

 

‘Hazrat Ali ibn Abu Talibra zei: ‘De Profeetvzmh had altijd een vrolijk gezicht. Hij had een zachtaardig karakter en hij was gemakkelijk in de omgang. Hij was niet streng en niet hardvochtig. Hij verhief zijn stem niet op de markten, noch sprak hij onbeschofte taal, noch was hij grof. Hij was geen ophemelaar en hij aanvaardde het niet om geprezen te worden. (Fath al-Baarie, 6/569)

 

De Profeetvzmh legde ontzettend veel nadruk op het goede karakter. Hij maakte dit zelfs de kern van zijn missie. Hij zei “Ik ben alleen gestuurd om de nobele karaktereigenschappen te voltooien”.

 

De Heilige Profeetvzmh zei: “Jullie kunnen de mensen niet tevredenstellen met jullie bezittingen, maar voldoende voor jullie is, dat jullie hen te-gemoetkomen met een vrolijk gezicht en een goed karakter”.

 

Op een dag zei hij tegen zijn metgezellen: ‘Zal ik jullie vertellen wie van jullie mij het meest geliefd is, en wie van jullie het dichtst bij mij zal zijn op de Dag des Oordeels?’ Dit herhaalde hij twee – of driemaal. De Metgezellen zeiden: ‘Vertel ons, o Boodschapper van Allah!’ Daarop zei hij: ‘Degene van jullie die het beste karakter heeft, zal het dichtst bij mij zijn in de hemel.’

 

De Heilige Profeetvzmh had een heel simpel leven. Hij beschouwde de wereld als  een boom waaronder mensen zitten om schaduw te hebben gedurende een lange reis. Niemand kan voor altijd in de wereld blijven leven, dus moeten mensen in de wereld de noodzakelijke voorbereidingen treffen voor het tweede deel van de reis die ofwel naar het Paradijs ofwel naar de Hel leidt. De opdracht van Gods Boodschapper, vrede zij met hem, was om mensen naar de waarheid te leiden en daarom besteedde hij zijn hele bezit en zijn leven om dit doel te bereiken. Op een dag zag Hazrat Umarra hem op een ruwe mat liggen en huilde terwijl hij sprak:

Hazrat Umarra zei: ‘O Boodschapper van Allah, terwijl koningen in zachte dekens slapen, ligt gij op een ruwe mat! Gij zijt de Boodschapper van Allah en verdient daarom meer dan enige andere mens een gemakkelijk leven.’ De Heilige Profeet, vrede zij met hem, antwoordde: O Umar ‘Stemt gij er niet mee in dat de rijkdommen van deze wereld aan hen toebehoren en dat wij de rijkdommen van het Hiernamaals zullen bezitten?’

Mijn broeders dit is het nobele voorbeeld, die de Heilige Profeetvzmh aan ons heeft overgelaten. Nu moeten wij ons zelf analyseren en nagaan of wij aan deze standaarden voldoen. Het is nu aan ons of we het hiernamaals willen verkiezen of ons leven willen verspillen met wereldlijke zaken.

 

Beste lezers als we nu een blik werpen op zijn familiaal leven, zien wij dat de Heilige Profeetvzmh ook hielp met huishoudelijke zaken. Op een dag werd Hazrat Aishara gevraagd: “Wat de Heilige Profeetvzmh deed in zijn huis?” Hazrat Aishara antwoorde hierop: “Hij (vzmh) was een mens als ieder ander; hij zou zijn kleding reinigen, zijn schoenen repareren, zijn schapen melken en zichzelf dienen.”

 

Een andere zeer mooi eigenschap van de Heilige Profeetvzmh is geduldigheid.

 

De Profeetvzmh bleef geduldig tijdens al zijn moeilijke tijden. Bij het versprijden van de boodschap van Allah leed hij veel onder de agressieve stammen van Quraish. Ze deden hem pijn, beledigden hem. Toen Mohammedvzmh emigreerde naar Medina, volgden ze hem en lokten ze de andere stammen tegen hem uit, waardoor ze een ernstige oorlog begonnen tegen de Heilige Profeetvzmh, maar de Heilige Profeet Mohammedvzmh bleef altijd geduldig. Allah heeft Hazrat Mohammedvzmh als Profeet gezonden en beval hem geduldig te zijn met het volgende vers: ‘‘En verdraag met geduld alles wat zij (de ongelovigen) zeggen; en verlaat hen op gepaste wijze.’[73:11]

 

Een mooi voorbeeld hiervan is: wanneer zijn voortanden gebroken werden en zijn voorhoofd gewond was geraakt in de Slag van Uhud vroegen zijn metgezellen, die erg boos waren, om tot Allah te bidden tegen de vijand. De Profeetvzmh antwoordde echter vriendelijk en barmhartig , “Ik ben niet gezonden als een vervloeker, maar een barmhartige boodschapper. Hij bad: O Allah, leid mijn volk op het rechte pad, zij zijn onwetend! ”[Sahih Muslim, vol. 7 p. 20]

 

De Profeetvzmh bleef geduldig tijdens de zware tijden die hij moest doorstaan tot dat Allah hem de grote overwinning had toegekend.

 

Allah heeft Mohammedvzmh ook met een hoog moraal gezegend zodat hij een grote gids en leraar zou worden voor alle mensen.

 

De liefde voor de armen was een van de prachtige eigenschappen van de Profeetvzmh. Diep van binnen had hij veel liefde en oprechtheid jegens hen. Hij was een vader, onderdak en toevlucht voor hen. Hij toonde hen een onbeschrijflijke vriendelijkheid en liefdadigheid. Hij raadde de moslims vaak aan om de armen vriendelijk te behandelen en hen zo veel mogelijk te helpen.

 

Beste broeders: Ongetwijfeld was de Profeetvzmh de meest genereuze jegens de armen. Een voorbeeld hiervan is dat een vrouw hem eens een kledingstuk had geschonken die hij nodig had. De Profeetvzmh trok het aan. Een van de metgezellen had deze gezien en zei: “O Rasul Allah, wat is het een prachtig kledingstuk!” De Profeetvzmh deed vervolgens het kledingstuk uit en gaf het aan zijn metgezel.

 

Broeders, elke eigenschap van de Heilige Profeetvzmh is een lijdraad voor ons. In de samenleving van vandaag waarin wij wonen, zien wij dat wanneer kinderen volwassen worden, ze geen respect meer tonen voor de ouders en hen ook niet meer gehoorzamen.

 

De Heilige Profeet Mohammedvzmh leerde ons om de ouders goed te behandelen en zei “het goed behandelen van de ouders is de beste daad die men kan verrichten”, zei Hazrat Abdoellah ibn Mas’oed in de boek van Sahieh al-Boekhaarie (527) en Sahieh Moeslim (85). Hij beschouwde het goed behandelen van de ouders als een poort van het pardijs. Hij, leerde ons dat het Paradijs zich onder de voeten van de moeder bevindt.

Beste Lezers, graag zou ik mij artikel willen beëindigen op een citaat van Hazrat Khalifat-ul-Masih Al-Khamisaba.   Huzur-e-anwar zei, vandaag zien we dat moslims de meeste geschillen hebben en dat ze elkaar uitmoorden en hun religie gebruiken om hun politieke doeleinden te rechtvaardigen. Dit is zeker tegen de leer van de Heilige Koraan. Iemand vroeg aan Hazrat Ayesha r.a. vertel ons over de karakter van Hazrat Mohammedvzmh. Hazrat Ayesha zei hierop: “Kaana khuluqu al-qur’an”; als je meer wil weten over zijn karakter en zijn gewoontes, bestudeer dan de Heilige Koran. Dus we moeten de Koran lezen en zichzelf evalueren omdat dit ook deel uitmaakt van onze eed.

 

Het enige doel van de missie van de Beloofde Messiasas was om de wereld bewust te maken van het ware karakter en spiritualiteit van de Heilige Profeetvzmh alsook van de de Heilige Koran. En nu blijft er geen andere optie over voor moslims. Voor hun eigen bestwil en om vrede te stichten in hun landen is het absoluut noodzakelijk dat ze in huidige tijdperk de ware leer van de Islam toepassen.

 

Het levensverhaal van de Heilige Profeetvzmh is heel mooi en leerzaam en zeker iets waarin iedereen zich zou moeten verdiepen. Moge Allah ons de moed geven om de eigenschappen van de Heilige Profeetvzmh na te leven. Amin suma amin

 

HOE BEHANDELDE DE HEILIGE PROFEET MOHAMMEDVZMH  VROUWEN?

Vandaag de dag is de manier waarop vrouwen behandeld worden voor velen een argument tegen de islam. Hoewel vrouwenonderdrukking verondersteld wordt een deel te zijn van de islamitische sharia, is deze een cultureel en historisch gegroeid fenomeen dat geen grondslag heeft in de Koran, noch in gezegden en het gedrag van de Heilige Profeet Mohamedsaw. Onze vijfde khalifa, Hazrat Mirza Masroor Ahmedatba zei in een toespraak:

“Laat het duidelijk zijn dat in geen enkel opzicht de status van een vrouw minder is dan die van een man. De Heilige Profeetsaw was veeleer de persoon die de rechten van alle vrouwen op alle plaatsen en voor alle tijden vaststelde.” Waqf-e-nau Ijtema UK, 2017

De Heilige Profeet Mohamedsaw is inderdaad een opmerkelijk voorbeeld en een bron van inspiratie in onze zoektocht naar het rechte pad. In dit artikel zal belicht worden hoe de Heilige Profeetsaw meisjes en vrouwen behandelde.

In de zevende eeuw was er in het pre-islamitische Arabië geen sprake van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. De openbaring van de islamitische leer gaf vrouwen echter erfenis- en eigendomsrecht, sociale en huwelijksrechten; een revolutionair gegeven voor die tijd. Daarbovenop werd er komaf gemaakt met eeuwenoude tradities, zoals bijvoorbeeld kindermoord, waarbij Arabieren hun dochters levend begroeven of in een put gooiden uit schaamte en uit vrees dat ze een financiële last zouden zijn. De Heilige Profeet Mohamedsaw verbad deze gruweldaad. Waar meisjes werden gezien als een vernedering of bezit, pleitte hij voor een gelijke behandeling en sprak hij altijd over rechtvaardigheid en vriendelijkheid ten opzichte van een kind, of het nu een dochter of een zoon is. De Profeetsaw predikte niet alleen over rechtvaardigheid voor zonen en dochters, maar hield zich er zelf ook aan. Hij was de vader van vier dochters – Hazrat Fatimahra, Hazrat Ruqayyahra, Hazrat Zainabra en Hazrat Um-e-Kulsumra – en zou hebben gezegd dat als dochters goed over hen zouden spreken op de Dag des Oordeels, de ouders het paradijs zouden binnengaan. De Profeetsaw zou zijn liefde voor zijn dochters uitdrukken door bijvoorbeeld uitspraken te doen als:

“(Mijn dochter) Fatimah is een deel van mij, dus wie haar kwaad maakt, maakt mij kwaad”.

Zo kwam er eens persoon bij de Heilige Profeet Mohamedsaw. Hij kuste zijn zoon en zette hem op zijn schoot, maar deed niet hetzelfde voor zijn dochter die ook bij hem was. De Profeetsaw maakte bezwaar en vertelde de man dat hij onrechtvaardig was en dat hij ook zijn dochter had moeten kussen en haar op zijn schoot had moeten zetten. De liefde die de Heilige Profeetsaw voor zijn kleindochters had wordt ook duidelijk doordat hij Umaamah gedurende het gebed droeg terwijl hij stond, en haar op de grond plaatste voordat hij boog. Al-Bukhari

Naast zijn dochters behandelde Hazrat Mohamedsaw zijn echtgenoten ook met veel liefde en zorg. Hij verbad geweld tegen vrouwen en zette de moslims aan om hun vrouwen en dochters met liefde en respect te behandelen. Aldus de profeet:

“Jullie hebben rechten over jullie vrouwen, en jullie vrouwen hebben rechten over jullie.”

De Heilige Profeetsaw heeft in zijn leven in totaal elf echtgenoten gehad. Zijn echtgenoten waren weduwen, gescheiden vrouwen en vrije (voormalige) gevangenen. De Heilige Profeetsaw trouwde met hen om hen in bescherming te nemen en voor hen te kunnen zorgen.

Hij zei: “Oh mensen, jullie hebben rechten over jullie vrouwen, en jullie vrouwen hebben rechten over jullie. Vergeet niet dat je je vrouwen altijd met vriendelijkheid moet behandelen. De vrouw is zwak en kan haar eigen rechten niet beschermen. Toen jullie trouwden, benoemde God jullie tot de beheerders van die rechten. Je bracht je vrouw naar je huis onder de wet van God. Je moet daarom het vertrouwen dat God in je handen heeft gelegd niet schenden.”

Ooit nodigde een Perzische buurman van de Profeetsaw, die bekend stond om zijn kookkunst, de Heilige Profeetsaw uit voor het avondeten. De Profeetsaw vroeg of zijn echtgenote ook uitgenodigd was. Toen de man ontkende, wees de Profeetsaw de uitnodiging af. De buurman kwam ‘s middags terug en nodigde hem opnieuw uit. De profeet Mohammedsaw vroeg hem opnieuw of zijn vrouw ook was uitgenodigd. De buurman weigerde zijn vrouw uit te nodigen, waarop de Profeetsaw de uitnodiging opnieuw afwees. De buurman kwam een derde keer en nodigde hen beiden uit. De profeet Mohammed nam de uitnodiging verheugd aan en ging later samen met zijn vrouw naar het huis van de buurman.

De Heilige Profeet Mohamedsaw hielp zijn echtgenoten ook graag met huishoudelijke taken. Iemand vroeg eens aan Hazrat Aishara : “Wat deed de Profeetsaw thuis?” Ze antwoordde: “Hij repareerde sandalen, lapte kledingstukken op en naaide.” Daarnaast zei ze: “De Profeet Mohammedsaw heeft zijn geit gemolken.” Er wordt ook vernomen dat Hazrat Aishara eens zei: “De Profeet hield zich bezig met het dienen van zijn familie, en wanneer het de tijd was voor het gebed zou hij gaan.”

De Heilige Profeetsaw had ook erg veel respect voor moeders, al stierf de zijne toen hij slechts zes jaar oud was. Hij zei:

“De vloek van Allah is over degene die zijn moeder in moeilijkheden brengt, de vloek van de engelen en de vloek van de mensheid zijn op hem. Allah accepteert zijn fardh- en nafl-gebeden niet zolang de mens zijn moeder gehoorzaamt. hij moet zo veel mogelijk plezieren. Allah’s tevredenheid hangt af van de tevredenheid van de moeder, en Zijn toorn is verborgen in haar toorn.”

Daarnaast zei hij: “De hemel ligt aan de voeten van de moeder.”

Tot slot zei Hazrat Khalifa-tul-Masih V atba :“Hoe is het mogelijk dat aan de ene kant de Profeet van de Islamsaw verkondigde dat het Paradijs onder de voeten van de moeder lag, en dat de helft van het Islamitische geloof van Aisha kan worden geleerd, en aan de andere kant zou verklaren dat, God verhoede, vrouwen zogezegd verdomd zijn?”

Leave A Comment