Samenvatting vrijdagpreek 15 April 2022

Gegeven door HazratKhalifatulMasih Al-Khamis (a.b.a.)

Met betrekking tot de oorlogen die Hazrat Abu Bakr (ra) voerde, is eerder uitgelegd dat mensen die door Hazrat Abu Bakr (ra) gestraft werden, dit niet te wijten was aan hun afvalligheid van de Islam. In feite was het te wijten aan hun openlijke rebellie en oorlogsvoering. De Beloofde Messias (as) heeft dit ook uitgelegd in zijn boek Sirrul Khilafah.

De Beloofde Messias (as) verklaart dat mensen van kennis zich er terdege van bewust zijn dat het tijdperk van Hazrat Abu Bakr (ra) gevuld was met beproevingen en angst. Toen de Heilige Profeet (vzmh) overleed, werden de Moslims geconfronteerd met vele moeilijkheden. Vele hypocrieten keerden zich af van de Islam en werden zeer oneerbiedig. Sommigen werden pretendenten van het profeetschap. Het kwam tot een punt dat Musailma Kazzab een leger van honderdduizend onwetende en moreel verdorven mensen had verzameld. Dit was de tijd dat Hazrat Abu Bakr (ra) kalief werd van de Heilige Profeet (vzmh). Hij placht te wenen en tot God te bidden om goedheid voor de Islam en de Moslims te bewerkstelligen. Hazrat Aisha (ra) verhaalt dat toen mijn vader kalief werd gemaakt, hij met zulke beproevingen en openlijke opstand van hypocrieten en afvalligen te maken kreeg dat als zulke moeilijkheden op bergen zouden worden geplaatst, zij verpletterd zouden worden. De Beloofde Messias (as) verklaart dat uiteindelijk de hulp van Allah kwam en valse pretendenten van profeetschap en afvalligen werden vernietigd. Moeilijkheden doofden uit en deze zaak werd opgelost. God redde de gelovigen en veranderde hun toestand van angst in vrede en hielp Zijn dienaar, Hazrat Abu Bakr Siddiq (ra).

Degenen die in opstand waren gekomen, werden in twee kampen verdeeld. Sommigen weigerden Zakaat te betalen, terwijl anderen openlijk in opstand kwamen en oorlog voerden en moslims in hun gebied begonnen te doden. De geschiedenis verhaalt dat toen het leger van Hazrat Usama (ra) was teruggekeerd, Hazrat Abu Bakr (ra) een leger aanvoerde en buiten Medina kwam om hen te bestrijden.

Op dat moment waren de metgezellen van mening dat Hazrat Abu Bakr (ra) niet zelf aan de oorlog moest deelnemen. Hazrat Ali (ra) zei tegen hem dat bij God, als jouw leven zou worden geschaad, er na jou geen systeem (Nizaam) van de Islam meer over zou zijn. Daarom keerde Hazrat Abu Bakr (ra) vanuit een plaats genaamd Zul-Qissah terug naar Medina, terwijl hij de legers opdracht gaf voorwaarts te marcheren.

In Zul-Qissa, maakte Hazrat Abu Bakr (ra) 11 vlaggen klaar voor de 11 commandanten van de Moslim legers. Zij werden naar verschillende gebieden gezonden om met de rebellen af te rekenen. De commandanten zijn als volgt: Hazrat Khalid bin Waleed, Hazrat Ikrimah, Hazrat Muhajir, Hazrat Khalid bin Saeed, Hazrat Amr bin al-Aas, Hazrat Huzaifah, Hazra tArfaja, Hazrat Shurahbil, Hazrat Turaifa, Hazrat Suaid, Hazrat Alaa bin Hazarmi. Elke commandant kreeg van Hazrat Abu Bakr (ra) te horen dat uit welk gebied zij ook zouden komen, zij enkele machtige mannen in hun leger zouden moeten meenemen uit deze gebieden. Geschiedkundigen hebben Hazrat Abu Bakr (ra) veel lof toegezwaaid voor deze overwinningen en zijn uitstekende planning. Zijn precieze tijdstippen om aan te vallen lieten niet toe dat verschillende rebellengroepen samenkwamen als een verenigde kracht tegen de Islamitische Staat van Medina.

Gedurende deze tijd schreef Hazrat Abu Bakr (ra) ook een brief aan alle Arabieren en beval dat deze in elke bijeenkomst moest worden voorgelezen. Hij schreef in deze brief dat dit is van de Kalief van de Profeet (vzmh), Abu Bakr, voor iedere persoon of hij nu vasthoudt aan de Islam of zich ervan heeft afgewend. Ik getuig dat er niemand is die aanbidding verdient behalve Allah. Hij is één en heeft geen deelgenoten en ik getuig dat Mohammed (vzmh) Zijn dienaar en boodschapper is. Wij getuigen van de waarachtigheid van de boodschap die de Heilige Profeet (vzmh) bracht. Wie deze boodschap verwerpt, verklaren wij tot Kafir en voeren tegen hem de Jihad. God zond de Heilige Profeet (vzmh) als een brenger van goed nieuws, als een waarschuwer en om de mensen tot God uit te nodigen. Nadat hij zijn verantwoordelijkheden had vervuld, is hij heengegaan. Ik adviseer u de leer van de Heilige Profeet (vzmh) te volgen en vast te houden aan de godsdienst van Allah. Ik heb berichten ontvangen dat sommigen van u, nadat zij de Islam hebben aanvaard, Allah hebben bedrogen en in de voetstappen van Satan zijn getreden en zich van uw geloof hebben afgekeerd. Ik heb een aantal mensen naar u toe gezonden en hun bevolen niet te strijden tegen iemand die berouw heeft van dergelijke daden en de ware leiding heeft aanvaard. Wie nog steeds ontkent, heb Ik bevolen hen te bestrijden en hen te vernietigen. Hazrat Khalifatul Masih (aba) legde uit dat de ware reden van het bestrijden van deze individuen te wijten was aan hun rebellie tegen de staat en hun onderdrukking en het doden van onschuldige mensen.