Samenvatting vrijdagpreek 25 februari 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah ging Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba),verder met het behandelen van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra).

Zijne Heiligheid(aba) zei dat wanneer de Heilige Profeet (vzmh) de afscheidsbedevaart plande, bood Hazrat Abu Bakr (ra) zijn kameel aan voor de reis. Deze werd gebruikt om de bezittingen van zowel de Heilige Profeet (vzmh) als Hazrat Abu Bakr (ra) te dragen.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat zij onderweg stopten om te rusten en wachtten voorde kameel die hun bezittingen droeg, die toevertrouwd werd aan een van de werkers van Hazrat Abu Bakr (ra). Na enige tijd kwam de werker aan zonder de kameel en zei dat hij ze verloren had. Hazrat Abu Bakr (ra) stond op om hem te berispen maar de Heilige Profeet (vzmh) glimlachte en smeekte Hazrat Abu Bakr (ra) om aardig te zijn aangezien deze zaak in niemands handen lag. Wanneer mensen hierover hoorden brachten zij eten voor de Heilige Profeet (vzmh) en ze aten allen samen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (vzmh) tijdens zijn laatste ziekte Hazrat Abu Bakr (ra) instrueerde om gebeden te leiden in de moskee. Wanneer de Heilige Profeet (vzmh) beter voelde ging hij naar de moskee waar Hazrat Abu Bakr (ra), zoals opgedragen, de gemeenschap leidde. Wanneer Hazrat Abu Bakr (ra) de Heilige Profeet (vzmh) zag stapte hij naar achter zodat de Heilige Profeet (vzmh) de leiding kon overnemen maar hij (vzmh) gaf aan dat hij het gebed moest blijven leiden.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat wanneer de Heilige Profeet (vzmh) overleed, Hazrat Abu Bakr (ra) in Sun’a was. Toen hij het nieuws ontving kon Hazrat Umar (ra)  het niet aanvaarden en zei dat de Heilige Profeet (vzmh) voorwaar niet gestorven kon zijn. Toen kwam Hazrat Abu Bakr (ra) aan. Hij kuste  het gezegend gezicht van de Heilige Profeet (vzmh) en zei dat God het nooit zou toelaten dat hij tweemaal zou sterven. Toen vertelde Hazrat Abu Bakr (ra) Hazrat Umar (ra) dat de Heilige Profeet (vzmh) inderdaad overleden was, maar dat God levend is en nooit zal overlijden. Hij citeerde dan uit de Heilige Koran:

“Waarlijk gij zult sterven en zij zullen ook sterven.”(39:31)

Zijne Heiligheid(aba) sprak dan over verschillende evenementen en incidenten die hebben plaatsgevonden tijdens het proces van de verkiezing van de Kalief.

Op het einde zei Zijne Heiligheid(aba) dat hij wenste de aandacht te trekken voor het gebed, in het licht van de huidige toestanden, die al erg nijpend zijn en steeds erger worden. Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit niet alleen één natie zal treffen. Integendeel, als de toestanden zo blijven verlopen zal dit veel andere naties ook treffen. De rampzalige gevolgen van de huidige omstandigheden zullen van generatie op generatie gevolgen hebben. Zijne Heiligheid (aba) bad dat deze mensen God mogen erkennen en ophouden om levens in gevaar te brengen en hun wereldse verlangens te vervullen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat we alleen maar kunnen bidden, zoals we al een hele tijd doen. Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah de mensheid moge redden van oorlog en de rampzalige gevolgen die zelfs niet te bevatten zijn.