Samenvatting vrijdagpreek 4 maart 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah vervolgde, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) met het behandelen van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hubab bin Munzir (ra) de Ansar zou aanmoedigen om zich niet te onderscheiden van elkaar en standvastig te blijven over hun standpuntdat er een leider moest zijn van onder hen en een leider vanuit de Muhajireen. Hazrat Umar (ra) zei dat dit nooit door de Arabieren zou aanvaard worden aangezien er geen twee zwaarden in één schede pasten. Hazrat Umar (ra) heeft dan Hazrat Abu Bakr’s (ra) hand vastgehouden en sprak over de gebeurtenissen van de Grot van Sur. Hazrat Umar (ra)zwoer trouw aan Hazrat Abu Bakr (ra) en moedigde iedereen aan om dit voorbeeld te volgen.Er staat opgenomen in de geschiedenis dat Hazrat Abu Bakr (ra) bij deze gelegenheid ook de namen van Hazrat Umar (ra) en Hazrat Abu Ubaidah (ra) had voorgesteld.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Ubaidah (ra) tegen de Ansaar had gezegd dat zij de eerste waren om de Heilige Profeet (vzmh) te steunen en dat zij niet de eerste moesten zijn om een geschil te veroorzaken. Een metgezel Hazrat Bashir bin Saad (ra) sprak de Ansaar toe en zei “We hebben tegen de ongelovigen gevochten en de Islam verdedigd. Onze enige doel was om Allah genoegen te schenkenen dat we de Heilige Profeet (vzmh) zouden gehoorzamen. Het past ons nu niet om te verklaren dat we beter zijn dan anderen of om wereldse  winsten te innen. Mohammad (vzmh) behoorde inderdaad tot de Quraish en zijn stamleden hebben meer recht op deleiderschap. Ik zweer tot God dat ik hierdoorniet tegen hen zal vechten. Heb vrees voor Allah en verzet je niet tegen hen”. Er dus werd een eed afgelegd in Saqifa banu Sa’ida.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Umar (ra) de volgende dag een toespraak gaf waarin hij zei dat God de Almachtige de mensen had toevertrouwd in handen van een persoon die het beste was onder hen, die één van beiden was die vermeld werden in de grot.  Hij moedigde iedereen aan om nogmaals hun trouw te zweren aan hem en datdeden ze.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) ook een toespraak gaf waarin hij zei dat hij zou streven om iedereen hun recht toe te kennen. Hij zei dat mensen hem moesten volgen zolang hij gehoorzaam bleef aan God en Zijn Boodschapper (vzmh).

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de duur van het kalifaat van Hazrat Abu Bakr (ra) de kortste was van de Khilafat-e-Rashida. Het was ook een grootse tijdperk omdat  Hazrat Abu Bakr (ra) geconfronteerd werd met de meeste moeilijkheden. Allah de Almachtige heeft hem constantgeholpen. Hij elimineerde alle opstanden en vijandigheden in zijn tijd en veranderde de sfeer van angst in een sfeer van vrede.

Zijne Heiligheid (aba) deed een beroep op gebeden in het licht van de heersende situatie in de wereld en de verslechterende omstandigheden van de oorlog. Nu zijn er zelfsdreigingen met eennucleaire oorlog, die katastrofale gevolgen zal hebben en toekomstige nakomelingen zal treffen. Hiervoorheeft Zijne Heiligheid (aba)ook gewaarschuwd. Het is alleen God die deze mensen enig inzicht kan geven.

Zijne Heiligheid (aba)zei dat indeze dagen een verhoogde aandachtmoet zijn voorhet reciteren van Durood Sharif (gegroet aan de Heilige Profeet (vzmh)) en Istighfar (vergiffenis smeken). Zijne Heiligheid (aba) bad dat Allah onze fouten moge vergeven en begrip verlenen aan de wereldleiders.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) bij een bepaalde gelegendheid tegen zijn gemeenschap had gezegd om een bepaalde gebed herhaaldelijk te reciteren:

Onze Heer, schenk ons het goede in deze wereld, alsook in de komende wereld en bescherm ons voor de marteling van het Vuur.” (De Heilige Koran, 2:202)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Beloofde Messias (as) ook adviseerde dat dit gebed in het bijzonder gereciteerd moet worden als je opstaat na ruku’ in gebeden. Zijne Heiligheid (aba) zei dat we tegenwoordig dezelfde praktijk zouden moeten aannemen.